Preto ich v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou podporujeme v rámci grantového programu Inovatívne s Foxconnom. Tento rok od nás finančný príspevok získa až 7 projektov a celkovo sme medzi ne rozdelili 9 000 eur. Podporíme päť projektov v oblasti vzdelávania, dva majú ekologický charakter.

V tomto ročníku sme financie rozdelili najmä medzi komunity. Pretože aj malé projekty často prekvapia inovatívnym nápadom a výraznou mierou prispievajú k pozitívnym zmenám vo svojom okolí.

Pozrite si, ktoré projekty získali podporu vďaka grantovému programu Inovatívne s Foxconnom:

1. Zelená Chrenová, 2. etapa
Projekt je zameraný na 2. etapu revitalizácie a neustálej obnovy priestorov pri najväčšom bytovom dome v Nitre (Nábrežie mládeže 49-83). Do vyvýšených záhonov, vyrobených z recyklátov, sa vysadia úžitkové rastliny vhodné do domácnosti, ozdobné kríky, vytvorí sa výsadbový slimák, osadia sa brlohy pre ježkov, napájadlá pre vtáky, motýle a včely. Rozmiestnia sa tu aj hmyzie hotely, za účelom zachovania biodiverzity územia.

2. Outdoorová učebňa matematiky a prírodných vied
Projekt outdoorovej učebne matematiky a prírodných vied bude zrealizovaný v areáli Piaristickej spojenej školy v Nitre, umožní preniesť výuku z tried na čerstvý vzduch. Vyučovanie bude realizované pomocou veľkorozmerných a moderných učebných pomôcok, zvlášť z Hejného matematiky, ale aj prvkov environmentálneho charakteru. Deti sa budú učiť v reálnom prostredí, ktoré ich obklopuje, pomocou skutočných hmatateľných vecí, nie iba z obrázkov v učebnici. Na výstavbe učebne a tvorbe pomôcok sa bude podieľať široká komunita školy.

3. Obnova zavlažovacieho systému v sade v edukačnej včelnici
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a prevádzka edukatívnej včelnice v sade pod Zoborom. Edukatívna včelnica slúži ako priestor pre praktickú výučbu začínajúcich včelárov, aby dokázali zachovať toto staré remeslo aj v súčasných podmienkach meniacej sa klímy. Slúži aj pre rozširovanie povedomia o včelách a ich prínose medzi študentami nitrianskych škôl, počas exkurzií. Vysádzaný sad svojou pestrou skladbou rôznych druhov stromov a kríkov umožní deťom vizuálne spoznávať a ochutnávať čerstvé plody z drevín, a zároveň zabezpečí spestrenie výživy včelstvám v sade počas celej sezóny. Vďaka grantu sa obnoví zavlažovací systém v sade a kúpi projektor k vzdelávacím aktivitám.

4. Ateliér interiérovej zelene
Botanická záhrada vybuduje vďaka podpory Foxconnu Ateliér interiérovej zelene ako priestor pre vzdelávanie a kultúru nielen pre komunitu študentov, ale aj pre ďalších návštevníkov. Ateliér bude lokalizovaný v priestore neefektívne využívanej chodby interiéru Botanickej záhrady a bude vybavený modulárnymi mobilnými nádobami s výsadbou tropických a subtropických rastlín a multifunkčného mobiliáru. Nový priestor bude slúžiť aj ako výstavná galéria, priestor pre enviro a kultúrne workshopy a zázemie pre komunitné stretávanie sa a relax. Na plánovaní a realizácií zelene a mobiliáru sa budú podieľať učitelia, kurátori zbierok, študenti a dobrovoľníci.

5. Minizáhradka
Vďaka podpore tohto projektu sa vybudujú vyvýšené záhony v MŠ Za Humnami na školskom dvore, do ktorých si deti samé zasadia kvety a vytvoria si miesto pre hmyzie domčeky a motýliu farmu. To deťom priblíži význam hmyzu v prírode praktickou a zážitkovou formou. Voda z odkvapov bude zužitkovaná na polievanie záhonov. Tak sa deti naučia ňou šetriť prirodzenou formou.

6. Technika prakticky, učme sa svojimi rukami
Na ZŠ sv. Marka sa vybuduje učebňa na praktickú výučbu techniky – odborná dielňa, v ktorej žiaci budú prakticky objavovať čaro techniky. Cieľom predmetu je spájať teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami, podporovať v žiakoch manuálne zručnosti. Učebňa bude využívaná aj na praktický krúžok – Malý remeselník.

7. Vízia 0
Projekt Vízia 0 – cyklus preventívnych prednášok a podujatí OZ Bona Via budú zamerané na bezpečnosť cestnej premávky pre deti a mládež a ďalšiu verejnosť. Pretože v Nitre boli v poslednom období zaznamenaný zvýšený počet dopravných nehôd elektrokolobežiek a zároveň sa mesto pripravuje na spojazdnenie pešej zóny pre cyklistov. Z uvedených dôvodov OZ Bona via pripraví cyklus prednášok a podujatí, zameraných na bezpečnosť cestnej premávky pre deti a mládež, i širokú verejnosť: Detská autoškola – praktická dopravná výchova pre žiakov 4 roč. ZŠ Nábrežie mládeže, Bezpečne na prázdniny – podujatie na dopravnom ihrisku na Chrenovej určené pre obyvateľov a návštevníkov mesta Dopravná akadémia – denný letný tábor realizovaný s spolupráci s Centrom Skalka v Nitre.


Foto: Lubo Balko

Ďalšie články

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

18. apríla 2024

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

Čítať ďalej
DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

23. marca 2024

DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

Čítať ďalej
PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

07. marca 2024

PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

Čítať ďalej