Naše ciele

Patríme nielen medzi slovenských, ale aj európskych lídrov priemyslu. Na Slovensku sme jedným z najväčších zamestnávateľov. Sme stabilná, medzinárodná firma poskytujúca širokú škálu benefitov, bezpečné pracovné prostredie a spravodlivé ohodnotenie.

Nie sme len výrobný závod. My sme Smart Factory. Našim dlhodobým cieľom je byť nielen súčasťou štvrtej priemyselnej revolúcie, ale byť jej lídrom s jasnou víziou. Hlavným predpokladom sú neustále inovácie a zavádzanie nových výrobných konceptov, čo dosahujeme prepojením know-how našich ľudí, technológií, logistických systémov a produktov.

Vyrábame prémiové produkty v prémiovej kvalite za bezkonkurenčne rýchly reakčný čas a v zodpovedajúcej cene. Sme schopní rozvíjať podnikanie a biznis aj iným firmám. Okrem spolupráce s veľkými hráčmi aktívne podporujeme aj startupy, kde vidíme potenciál na skĺbenie know-how oboch strán a využitie našich dlhoročných skúseností vo výrobnom segmente.

Spolu so všetkými našimi zamestnancami vytvárame tím, ktorý ťahá za jeden povraz so spoločným cieľom – potiahnuť celú našu firmu ďalej do úspešnej budúcnosti, ktorá závisí od nás všetkých.

Divízie

Divízia výroby LCD TV

Divízia výroby LCD TV

Najväčšie výrobné oddelenie.

Zameriava sa na montáž, finalizáciu a testovanie LCD a OLED televízorov.

Výrobný proces sa začína na oddelení osádzania plošných spojov. Stroje a zariadenia na tejto prevádzke osádzajú elektronické súčiastky na dosky s plošnými spojmi.

Osádzanie dosiek plošných spojov je plne automatizované.

Dosky následne prichádzajú na linky, kde sa kompletizujú televízory.

Všetky výrobky prechádzajú po skompletizovaní priamo na výrobnej linke viacerými testami na kontrolu kvality bez zásahu operátora.

Plynulá zmena modelu bez vyprázdnenia linky je možná vďaka manažmentu jednotlivých činností a spolupráci medzi oddeleniami.

Logistická divízia

Logistická divízia

Zabezpečuje komplexný tok materiálu pre jednotlivé výrobné oddelenia.

Inbound (vstupný sklad) sa zameriava na zásobovanie výrobných liniek súčiastkami a materiálom.

Outbound (výstupný sklad) zastrešuje distribúciu hotových výrobkov v rámci celého sveta.

Inžiniering

Inžiniering

Zodpovedá za uvedenie nových modelov TV do výroby. Zabezpečuje elektrické i mechanické súčiastky, ich otestovanie a prípravu do výroby.

Navrhuje a realizuje výrobné zariadenia a pripravuje rozpočet na ich nákup. Významnou mierou sa podieľa na aplikácii automatizovaných technológií a procesov v rámci Industry 4.0.

V období zavádzania nových modelov, kde navrhuje zmeny pre zlepšenie produktivity ešte v štádiu, kedy dizajn výroby nie je ukončený.

Rieši technické problémy výroby a podieľa sa na aktivitách, smerujúcich k znižovaniu výrobných nákladov.

Zabezpečuje softvérové riešenia pri nových modeloch, ako aj softvérové aplikácie, používané vo výrobe.

Spracúva technickú a výrobnú dokumentáciu k vyrábaným modelom TV. Poskytuje odborné školenia ostatným oddeleniam.

Kvalita

Kvalita

Kontroluje, monitoruje a vyhodnocuje všetky procesy za pomoci dostupných indikátorov a auditov.

Vykonáva sériu testov na preverenie kvality televízorov ( mechanické skúšky odolnosti produktu, elektrické skúšky a merania, overovania zhody produktu voči legislatívnym požiadavkám a skúšky spoľahlivosti produktu).

Neustále zlepšuje kvalitu výroby v snahe minimalizovať nežiaduce okolnosti v podobe reklamácií. Predchádza chybovosti a snaží sa ju obmedziť na minimálnu možnú mieru.

Zabezpečením tréningov a školení eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom.

Systém riadenia kvality bol zavedený v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Všetky procesy sú pravidelne kontrolované a overované internými i externými auditmi.

Podporné divízie

Podporné divízie

Medzi podporné oddelenia patria ľudské zdroje, nákup, IT, účtovníctvo, kontroling, plánovanie, facility/ enviro a všeobecné záležitosti.

Plánovanie a nákup má v kompetencii presné rozplánovanie výrobného procesu, dostatok materiálov a súčiastok od dodávateľov a ich plynulú dodávku pre výrobné oddelenia.

Facility/ enviro zabezpečuje prevádzku údržby objektov a technických zariadení, dodáva energetické médiá pre potreby výroby a riadi odpadové hospodárstvo.

Hlavnými úlohami oddelenia ľudských zdrojov sú nábor nových kolegov, ako aj riadne spracovanie miezd a všetkej súvisiacej agendy. Oddelenie všeobecných záležitostí zabezpečuje dopravu a stravovanie pre zamestnancov, upratovanie firemných priestorov, vydávanie pracovných odevov a obuvi a mnohé ďalšie podporné činnosti. Rieši aj externú a internú komunikáciu.

Nad tokom firemných financií bdie pozorným okom účtovné oddelenie a kontroling.

Divízia výroby interaktívnych produktov domácej zábavy

Divízia výroby interaktívnych produktov domácej zábavy

Najmladšia divízia závodu sa zaoberá výrobou interaktívnych produktov domácej zábavy pre poprednú svetovú značku. V rámci produkcie vo veľkej miere využíva najmodernejšie automatizované a robotické výrobné technológie.

Každý deň žijeme našimi hodnotami, ktoré sú našim obrazom a víziou toho, čo sme a čo chceme pre našu spoločnosť.

SPOĽAHLIVOSŤ

Naši zamestnanci sa na nás vždy môžu spoľahnúť. Už štvrť storočia im garantujeme stabilitu zamestnania, ohodnotenia i benefitov. Aj k našim obchodným partnerom pristupujeme tak, aby sme čo najlepšie pochopili ich potreby a aby v spolupráci s nami dosahovali všetky svoje stanovené ciele. Čo sľúbime, vždy dodržíme.

INOVATÍVNOSŤ

Industry 4.0 pre nás nie je len pojem alebo slovo. My sme Smart Factory. Do našej výroby zavádzame inovácie pre dosiahnutie čo najvyššej efektivity a kvality. Máme chuť aj odvahu zlepšovať sa, inovovať, automatizovať a investovať do našej budúcnosti. A aj to robíme, budúcnosť tvoríme doslova každý deň.

ĽUDSKOSŤ

Naším najväčším bohatstvom je know-how našich ľudí na všetkých úrovniach. Naši zamestnanci chodia radi do práce kvôli svojim kolegom, majú tu svojich kamarátov i druhú rodinu. Práca ich baví a napĺňa. Rozvíjame ich potenciál a schopnosti, poskytujeme im vzdelávanie a povzbudzujeme ich ku kariérnemu postupu.

KVALITA

Všetko, čo robíme, smeruje k najvyššej možnej kvalite výroby pr zachovaní maximálnej efektivity. Na 100 % kvalite so všetkou dôslednosťou pracujeme už 25 rokov, s každým zamestnancom a partnerom. Je v našej DNA, sme si jej vedomí a sme na ňu hrdí.

Životné prostredie a BOZP

Využívame systém riadenia ochrany životného prostredia ISO 14001:2015.

Environmentálne povedomie kolegov zvyšujeme formou školení a prezentácií.

Každoročne organizujeme Eco deň / Eco mesiac. Cieľom je sprostredkovať zručnosti a návyky na triedenie odpadov a efektívnejšie využívanie energií a zdrojov. Rovnako sa snažíme kolegov motivovať, aby prinášali nové zlepšenia pre procesy a postupy výroby, aby sa negatívne vplyvy na životné prostredie neustále znižovali.

Prostredníctvom manažmentu chemických látok a prípravkov identifikujeme nebezpečné vlastnosti chemikálií a zároveň ponúkame environmentálne prijateľné náhrady. Nahrádzaním rozpúšťadiel na báze prchavých organických látok inými na báze vody znižujeme množstvo vyprodukovaných emisií do ovzdušia.

Efektívne využívame energie v oblasti osvetlenia, chladenia a klimatizácie, prevádzky spotrebičov a technológií, ako aj vykurovania, čím značne znižujeme množstvo skleníkových plynov vypustených do atmosféry.

Máme zavedený program Garancia environmentálneho výrobku, ktorého cieľom je neustále znižovanie množstva používaných nebezpečných látok. Hlavnou činnosťou je implementácia programu Green Partner, ktorým musí prejsť každý dodávateľ komponentov pre hotové výrobky. V programe sa dodávateľ zaväzuje, že všetky dodané komponenty boli vyrobené so zreteľom na ochranu a s čo najmenším dopadom na životné prostredie

Vyprodukovaný odpad separujeme do maximálnej možnej miery. Ako alternatívu k skládkovaniu využívame energetické zhodnocovanie odpadov.

Dosahujeme 99 % mieru zhodnotenia odpadov. Znižujeme množstvo odpadov prostredníctvom opätovného využívania obalov.

Od roku 2017 dodávame do závodu elektrickú energiu z výhradne obnoviteľných zdrojov.

Firemná zodpovednosť

CSR alebo spoločenská zodpovednosť je pre našu spoločnosť neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Hlavnými cieľmi sú predovšetkým trvalo udržateľný rozvoj a firemná filantropia, vytváranie kvalitnej a výkonnej prevádzky a úsilie poskytnúť bezpečné pracovné prostredie bez nehodovosti.

Chceme byť aktívnym členom komunity, a preto sa zapájame do pomoci nášmu regiónu. Sme pravidelným členom aktivity Naše mesto, kde spoločne s ostatnými spoločnosťami z regiónu pomáhame skrášľovať naše okolie. Sme nadšení darcovia krvi a veríme, že osvetou v tejto oblasti sa nám podarí presvedčiť viac a viac kolegov o dôležitosti darcovstva. Dvakrát do roka organizujeme zbierky šatstva a iných potrieb v závislosti od požiadaviek organizácií. Spolupracujeme s Ligou proti rakovine. Podporujeme školy a neziskové organizácie z nášho regiónu.

Prostredníctvom grantového programu Inovatívne s Foxconnom od roku 2018 finančne podporujeme inovatívne projekty a rozvoj dobrovoľníctva v našom regióne. Dávame šancu mladým ľuďom i neformálnym zoskupeniam previesť ich myšlienky na realitu v prospech komunity, v ktorej pôsobíme. K dobrovoľníctvu povzbudzujeme aj našich kolegov.

Pohyb je silou, ktorá nás posúva vpred. Záleží nám na zdraví našich kolegov i mládeže v našom regióne. Podporujeme juniorský športový klub aj športové aktivity zamestnancov a organizujeme pre nich športové výzvy.

SGS ISO 45001

Politika kvality