Intranet a mobilná aplikácia My Foxconn Slovakia od spoločnosti Foxconn Slovakia, spol. s r. o. (spoločnosť alebo Foxconn Slovakia) sú určené pre osoby v pracovnoprávnom pomere v spoločnosti (oprávnení užívatelia alebo oprávnený užívateľ) s cieľom poskytovania informácií súvisiacich s výkonom práce a informácie o spoločnosti za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie.

Intranet a mobilnú aplikáciu je možné používať za nasledovných podmienok:

1. Práva a povinnosti spoločnosti a oprávnených užívateľov

1.1 Používanie intranetu a mobilnej aplikácie je dobrovoľné a bezplatné. Foxconn Slovakia je oprávnený zrušiť alebo prerušiť prístup k intranetu a mobilnej aplikácii bez vyvodenia akejkoľvek zodpovednosti alebo nárokov na náhradu škody oprávnených užívateľov voči spoločnosti.

1.2 Pre používanie intranetu a mobilnej aplikácie je nutné prihlásenie sa oprávnených užívateľov. Po prihlásení môže mobilnú aplikáciu používať. V prípade záujme oprávnených užívateľov o zasielanie notifikácií, budú notifikácie oprávnenému užívateľovi zasielané na mobilný telefón s mobilnou aplikáciou.

1.3 Foxconn Slovakia je oprávnený pridávať, meniť alebo zrušiť jednotlivé funkcie intranetu a mobilnej aplikácie. Foxconn Slovakia nie je zodpovedný za fungovanie intranetu a mobilnej aplikácie bez akýchkoľvek vád a oprávnený užívateľ nemá nárok na žiadnu náhradu škody v prípade, ak mu intranet alebo mobilná aplikácia nefunguje bezchybne a správne.

1.4 Oprávnený užívateľ môže kedykoľvek prestať využívať intranet a mobilnú aplikáciu My Foxconn Slovakia.

1.5 Oprávnený užívateľ je zodpovedný za obsah, ktorý zverejnil.

1.6 Oprávnený užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti.

1.7 V súvislosti s intranetom a mobilnou aplikáciou je každý oprávnený užívateľ povinný:

  • svojím konaním pri používaní intranetu a mobilnej aplikácie neohrozovať bezpečnosť a stabilitu intranetu a mobilnej aplikácie, nezasahovať do softvéru intranetu a mobilnej aplikácie, neprenášať vírusy alebo iný škodlivý softvér,
  • pri používaní intranetu a mobilnej aplikácie neporušovať zákony alebo iné právne normy, najmä s ohľadom na autorské práva, zdržať sa akýchkoľvek urážajúcich alebo ponižujúcich komentárov, prejavov neznášanlivosti a rasizmu, a výziev k násiliu,
  • oprávnený užívateľ nie je oprávnený poskytnúť svoju registráciu do intranetu a mobilnej aplikácie inej osobe,
  • oprávnený užívateľ nie je oprávnený poskytnúť tretím stranám prístupové údaje. V prípade, ak bude mať podozrenie, že tretie strany získali prístupové údaje, oznámi to ihneď spoločnosti. Spoločnosť následne zablokuje prístup oprávneného užívateľa a poskytne mu nové údaje na registráciu. Oprávnený užívateľ si je vedomý, že je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené Foxconn Slovakia, ktoré vzniknú v dôsledku neoprávneného prístupu tretej strany k intranetu a mobilnej aplikácii,
  • nepoužívať mobilnú aplikáciu ako reklamný priestor pre produkty alebo služby tretích strán,
  • zdržať sa publikovania pornografie alebo obrázkov a videí s pornografickou tematikou,
  • konať v rozpore s internými smernicami Foxconn Slovakia.

1.8. Oprávnený užívateľ nemá žiadne práva k intranetu a mobilnej aplikácii My Foxconn Slovakia, nie je oprávnený robiť žiadne zmeny softvéru ani použiť jej zdrojový kód.

1.9. Oprávnený užívateľ berie na vedomie potrebu aktualizácie intranetu a mobilnej aplikácie v prípade zavedenia nových funkcií alebo inovovania jednotlivých funkcií.

2. Porušenie podmienok používania mobilnej aplikácie

2.1 Foxconn Slovakia je oprávnený monitorovať obsah vytvorený oprávnenými užívateľmi za účelom dodržiavania podmienok používania intranetu a mobilnej aplikácie. Ak spoločnosť zistí porušenie týchto podmienok alebo existuje podozrenie z porušenia, je spoločnosť oprávnená oprávnenému užívateľovi trvale alebo dočasne zamedziť používanie intranetu a mobilnej aplikácie My Foxconn Slovakia, odstrániť alebo blokovať príspevky. Oprávnenému užívateľovi nepatrí v žiadnom z týchto prípadov právo na náhradu akejkoľvek škody.

2.2 Spoločnosť je tiež oprávnená zablokovať obsah alebo časť obsahu intranetu a mobilnej aplikácie na základe rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci.

2.3 V prípade vyhlásenia tretích strán, že boli porušené ich práva v dôsledku používania mobilnej aplikácie oprávneným užívateľom, má spoločnosť právo zablokovať prístup k príslušnému obsahu kým dané podozrenie nebude objasnené.

2.4 Spoločnosť Foxconn Slovakia má právo upozorniť príslušné orgány verejnej moci na porušovanie právnych predpisov.

3. Zodpovednosť za príspevky

3.1. Príspevky oprávnených užívateľov vyjadrujú výhradne ich názor, spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a pravdivosť obsahu zverejnenú oprávnenými užívateľmi.

3.2. V prípade, že Foxconn Slovakia umožňuje prostredníctvom intranetu a mobilnej aplikácie prístup na iné webové stránky, týmto nepreberá zodpovednosť za ich obsah. V prípade, že bude na týchto webových stránkach publikovaný akýkoľvek nezákonný obsah, spoločnosť okamžite po tomto zistení odstráni príslušný odkaz.

4. Informácie o nákladoch

4.1. Intranetu a mobilná aplikácia My Foxconn Slovakia sú poskytované bezplatne. Rovnako bezplatné sú aj aktualizácie intranetu a mobilnej aplikácie.

4.2. Využívanie mobilného internetu na prehliadanie intranetu a mobilnej aplikácie My Foxconn Slovakia na mobilných zariadeniach môže byť spojené s finančnými nákladmi. V zahraničí sa na používanie mobilnej aplikácie môžu vzťahovať roamingové poplatky. Na akékoľvek poplatky na pripojenie nemá spoločnosť žiadny vplyv, a oprávnený užívateľ ich znáša sám, na vlastné náklady.

5. Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť sa pri nakladaní s osobnými údajmi riadi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Zásady spracúvania osobných údajov sú popísané tu.

6. Ostatné podmienky

6.1. Foxconn Slovakia je oprávnený kedykoľvek zmeniť podmienky používania intranetu a mobilnej aplikácie, o tejto zmene informuje oprávnených užívateľov.

6.2. Užívateľské konto registrovaného oprávneného užívateľa aj všetok obsah zverejnený prostredníctvom tohto užívateľského účtu sa v prípade ukončenia pracovnoprávneho vzťahu s dotknutým oprávneným užívateľom odstránia.