Informácie vydané v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

1) Prevádzkovateľ Foxconn Slovakia, spol. s r.o., týmto oznamuje dotknutým osobám pred získavaním osobných údajov tieto informácie:

a) Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Foxconn Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 29, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO 35683724, Obchodný register Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21716/N, Jia-Jiann Wang, konateľ, Peter Hrčka, zástupca konateľa na základe generálnej plnej moci.

b) Kontaktné údaje zodpovednej osoby. Poštová adresa: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Foxconn Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 29, Nitra 949 01. Elektronická adresa: zodpovedna.osoba@emea.foxconn.com

c) Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania: Evidencia zamestnancov, organizačné riadenie – Personalistika. Mzdy. Príprava zamestnancov – Vzdelávanie zamestnancov. Registrácia pracovných úrazov a oznámenie príslušným inštitúciám – Evidencia pracovných úrazov. Získavanie zamestnancov, evidencia a výber uchádzačov – Evidencia uchádzačov o zamestnanie. Evidencia odpracovanej a neodpracovanej pracovnej doby ako podklady pre mzdy – Evidencia dochádzky. Vypracovanie psychologických posudkov na spôsobilosť vykonávať dojednanú prácu, monitorovanie pracovného prostredia a pracovných podmienok – Výsledok zdravotnej spôsobilosti na prácu, Výsledky psychotestov. Evidencia stravovania zamestnancov. Bezpečnosť osôb a ochrana objektu, identifikácia fyzickej osoby pri vstupe do priestorov spoločnosti – Kamerový a Návštevný systém. Evidencia osobných ochranných pracovných prostriedkov. Právny základ. V súlade s ustanovením § 13 z. č. 18/2018 Z. z., právnym základom spracúvania osobných údajov sú:

i) Súhlas dotknutých osôb, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním osobných údajov.

ii) Osobitné predpisy: z. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu, z. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, z. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z. č. 586/2003 Z. z. o advokácii, z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, z. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, Občiansky zákonník z. č. 40/1964 Zb., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, z. č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, z.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, z.č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, z.č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, z.č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, z.č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, z.č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, z.č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve, z.č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, n.v. č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

iii) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa.

d) Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa spočívajú v preukázaní dodržiavania platných právnych predpisov, najmä preukázania legálneho zamestnávania, zabezpečenia zákonom ustanovených odvodov a daní, dodržiavania zákazu diskriminácie a dodržiavania ochrany osobných údajov dotknutých osôb. Oprávneným záujmom je ochrana zdravia a života fyzických osôb, ochrana majetku prevádzkovateľa.

e) Identifikácia príjemcov: Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Finančná správa Daňový úrad SR, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR, Inšpektoráty práce SR, Ministerstvo vnútra SR, Polícia.

f) Prevádzkovateľ je oprávnený uskutočniť prenos osobných údajov do materskej spoločnosti Foxconn so sídlom v Taiwane.

2) Prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov poskytuje dotknutej osobe informácie o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia. Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu potrebnú na plnenie účelu a po dobu určenú právnymi predpismi.

3) Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.

1. Právo na prístup k údajom a na informácie, podľa čl. 15 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a podľa ustanovenia § 21 z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1.1. Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti Foxconn Slovakia, spol. s r. o., potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak takéto osobné údaje spoločnosť spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov, b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia

e) práve požadovať od spoločnosti opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne spoločnosť dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

1.2. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

1.3. Spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r. o., ako Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

1.4. Právo získať osobné údaje podľa odseku 1.3. nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

1.5. Samotný proces, ktorý bude zabezpečovať právo na prístup k údajom a na informácie musí reflektovať aj na povinnosť poskytovať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Súčasne je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytujú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

1.6. Proces realizácie Práva na prístup k údajom a na informácie garantuje zodpovedná osoba.

2. Právo na opravu osobných údajov, podľa čl. 16 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a podľa ustanovenia § 22 z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r. o., ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

2.2. Právo na opravu osobných údajov, ktorým dotknutá osoba dosiahne opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú je potrebné zohľadniť požiadavku čl. 19 a to povinnosť spoločnosti oznámiť každému príjemcovi ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu osobných údajov, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Súčasne je potrebné zo strany spoločnosti o týchto príjemcoch informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

3.3. Proces realizácie Práva na opravu osobných údajov garantuje zodpovedná osoba.

3. Právo na vymazanie, podľa čl. 17 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a podľa ustanovenia § 23 z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r. o., ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

3.2. Spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r. o., ako Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

3.3. Ak spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r. o., ako prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 3.1. vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

3.4. Odseky 3.1. a 3.2. sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

3.5. Súčasne je v zmysle ustanovenia čl.19 spoločnosťou Foxconn Slovakia spol. s r.o., potrebné zabezpečiť splnenie povinnosti oznámiť každému príjemcovi ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie a tiež zabezpečiť informovanie dotknutej osoby o týchto príjemcoch, ak to dotknutá osoba požaduje.

3.6. Proces realizácie Práva na vymazanie osobných údajov garantuje zodpovedná osoba.

4. Právo na obmedzenie spracúvania, podľa čl. 18 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a podľa ustanovenia § 24 z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r. o., ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

4.2. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 4.1., okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

4.3. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 4.1., je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

4.4. Proces realizácie Práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov garantuje zodpovedná osoba.

5. Oznamovacia povinnosť príjemcom, podľa čl. 19 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a podľa ustanovenia § 25 z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5.1. Spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r. o., ako Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

5.2. Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 5.1. informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

5.3. Oznamovaciu povinnosť príjemcom garantuje zodpovedná osoba.

6. Právo na prenosnosť, podľa čl. 20 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a podľa ustanovenia § 26 z.č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6.1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Foxconn Slovakia, spol. s r.o. ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods.1 písm.a), § 16 ods.2 písm. a) alebo § 13 ods.1 písm.b)

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6.2. Uplatnením práva uvedeného v odseku 6.1. nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

6.3. Právo podľa odseku 6.1. nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

6.4. Proces musí umožňovať podmienky na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, napr. exportom osobných údajov dotknutej osoby do bežne používaného a strojovo čitateľného formátu (napr. XML, JSON, CSV). Súčasne je potrebné zabezpečiť podmienky na zabezpečenie bezpečného odovzdania súboru s exportom údajov dotknutej osobe, a to zabezpečeným spôsobom prostredníctvom šifrovania.

6.5. Právo na prenosnosť osobných údajov garantuje zodpovedná osoba.

7. Právo namietať, podľa čl. 21 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a podľa ustanovenia § 27 z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7.1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť Foxconn Slovakia spol. s r.o., ako Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

7.2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

7.3. Spoločnosť Foxconn Slovakia spol. s r.o., ako Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 7.1. a 7. 2. najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

7.4. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

7.5. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.

7.6. Proces realizácie Práva namietať spracúvanie osobných údajov garantuje zodpovedná osoba.

8. Právo namietať voči automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania, podľa čl. 22 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a podľa ustanovenia § 28 z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

8.2. Odsek 8.1. sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 8.3. V prípadoch podľa odseku 8.2. písm. a) a c) je spoločnosť Foxconn Slovakia spol. s r.o., ako prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. 8.4. Rozhodnutia podľa odseku 8.2. sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

3) Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

4) Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že majú právo podať návrh na začatie konania §100

(1) Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.

(2) Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)

(3) Návrh na začatie konania podľa odseku 1 (ďalej len „návrh“) musí obsahovať

a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,

b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

(4) Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.

(5) Úrad návrh odloží, ak

a) návrh je zjavne neopodstatnený,

b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,

c) navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí,

d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.

(6) Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu.

(7) Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“).

(8) Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa § 102.

(9) O spôsobe vybavenia podnetu podľa odseku 8 úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu.

5) Prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov.

6) Prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

7) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.